GDPR

Vážení zákazníci a návštěvníci,

tímto dokumentem Vás informujeme o podmínkách, způsobu, rozsahu a o zajištění ochrany Vašich osobních údajů, jež jsou zpracovávány naší společností, a tím naplňujeme Vaše právo být informován o zpracování Vašich osobních údajů.

Při zpracovávání osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské Unie, především s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen ,,GDPR“), které nabylo účinnosti 25.05.2018. Vaše osobní údaje jsou vždy zpracovávány korektně a transparentně, pod náležitou ochranou, v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů:

JANZEN s.r.o., IČ 250 53 795

se sídlem Tršnická 154/41,

350 02 Cheb-Hradiště

Odpovědný zaměstnanec

Zaměstnanec, jenž odpovídá za výkon práce, jehož součástí je nakládání s osobními údaji.

Odpovědným zaměstnancem je prokurista společnosti JANZEN s.r.o.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce a subjekt osobních údajů uzavřeli smlouvu o poštovní přepravě. V rámci tohoto právního vztahu bude podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícím účelem:

 • Realizace smluvního vztahu

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že subjekt s poskytnutím svých osobních údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytné míře zpracovávány identifikační údaje subjektu uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy. Tento rozsah osobních údajů je správce oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se subjektem.

Veškeré údaje jsou zpracovávány na základě právního titulu uzavřené smlouvy a jsou využívány jen za účelem plnění této smlouvy.

 • Plnění povinností plynoucí z právních předpisů

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem plnění účetních a daňových povinností správce, které ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další účetní a daňové zákony.

 • Pro ochranu práv a zájmů správce

Údaje mohou být použity, v nezbytném rozsahu, pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, např. soudního řízení.

Na základě smlouvy o poštovní přepravě zpracovává správce především tyto kategorie osobních údajů zákazníků:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení odesílatele a příjemce

 • kontaktní údaje: adresu odesílatele i příjemce, telefonní číslo, případně fax, e-mailovou adresu

Dále jsou zpracovávány také údaje, pokud jsou známy, které úzce souvisí s poskytováním služeb správce, respektive s poskytováním poštovních služeb. Za takové další údaje jsou považovány zejména:

 • celní číslo odesílatele

 • IČ příjemce, daň. číslo, číslo DPH, či celní číslo příjemce

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že by nastala potřeba zpracovat osobní údaje, jež nespadají pod žádný výše zmiňovaný účel, správce je povinen si vyžádat souhlas subjektu, na přesně stanovenou dobu, který je kdykoliv odvolatelný. Udělení souhlasu je dobrovolné a není nikterak vázáno na další existenci smluvního vztahu.

Zabezpečení a uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovány jen po nezbytně nutnou dobu, která je nutná k účelu jejich zpracování. Osobní údaje správce uchovává na základě uzavřené smlouvy a jejího plnění nebo na základě právní povinnosti uložené příslušným předpisem, či souhlasu subjektu údajů. Písemnosti a jiné hmotné nosiče dat, které obsahují osobní údaje, správce uchovává pouze v uzamykatelných skříních v uzamykatelných místnostech. Osobní údaje v elektronické podobě správce uchovává v zaheslovaných souborech, k nimž mají přístup jen oprávněné osoby. Přístup k počítači, v němž jsou uloženy zaheslované soubory s osobními údaji subjektů, je chráněn heslem.

Práva subjektů při zpracování a ochraně osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům

Jedná se o oprávnění subjektu na základě žádosti získat informaci (potvrzení) zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud ano, má právo tyto údaje získat a s nimi i následující informace:

 • účely zpracování
 • kategorie dotčených osobních údajů
 • příjemce, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
 • existence práva požadovat od správce opravu a doplnění
 • právo podat námitku
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování
 • dostupné informaci o zdroji osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování
 • Právo souhlas kdykoliv odvolat

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na souhlasu, subjekt má právo souhlas kdykoliv odvolat.

 • Právo být zapomenut (právo na výmaz)

Povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovány

 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 • osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst.1 obecného nařízení

 • právo na přenositelnost

Právo subjekt, za určitých podmínek, získat od správce své osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje i jinému správci.

Možné změny informace

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, které upravují podmínky a pravidla zpracování osobních údajů, o jejichž změně Vás budeme informovat prostřednictvím aktualizace této informace.

Kontakt

V případě dotazů, žádostí, či stížností nás můžete kontaktovat buď písemně na adrese sídla společnosti

JANZEN s.r.o

Tršnická 154/41

350 02 CHEB

nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@janzen-express.com

V Chebu, dne 25.05.2018

JANZEN s.r.o.

Správce osobních údajů